پیراشکی سوسیس بندری

imageedit_13_3717363797

پیراشکی سوسیس بندری، یک میان وعده و عصرانه مناسبی است.

 

Continue reading “پیراشکی سوسیس بندری”